Stadgar Ost

Stadgar för Pensionärsföreningen If Ost

Stadgarna fastställda vid det ordinarie årsmötet 18 april 2012 och det följande extra årsmötet 4 oktober 2012 samt korrigerade 20 februari 2014.

Stadgarna i PDF

§ 1Föreningens ändamål
 Föreningens ändamål är att främja aktivitet och gemenskap bland sina medlemmar.
§ 2Föreningens organisation
 Föreningen har sitt säte inom Solna stad.
2.1Beslutande instanser
 Föreningens beslutande instanser är årsmöte, extra föreningsmöte och styrelsen.
2.2Verksamhets- och räkenskapsår
 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. den 31 december.
2.3Firmateckning
 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör två i förening.
Styrelsen kan ge kassör fullmakt att teckna föreningens bank- och plusgirotransaktioner.
Styrelsen kan delegera teckningsrätten i enskilda eller vissa grupper av ärenden.
§ 3Medlemskap
3.1If-anställd med pensionsavtal
3.1.1Medlemmar är de som enligt tillämpliga pensionsavtal är berättigade till pension från If och som vid sina pensioneringar är anställda i If.
3.1.2If-anställd, enligt 3.1.1, som har varit verksam inom följande län ansluts automatiskt till föreningen: Stockholms, Östergötlands, Södermanlands, Örebros, Västmanlands och Uppsala län.
3.1.3If-anställd, enligt 3.1.1, från annat län kan, efter ansökan, beviljas medlemskap av styrelsen.
3.2If-anställd med inkomstgaranti
3.2.1If-anställd som slutar sin anställning i If med inkomstgaranti fram till ordinarie
pensionsålder kan, efter ansökan, beviljas medlemskap av styrelsen.
3.2.2If-anställd med inkomstgaranti enligt 3.2.1. från annat län kan, efter ansökan, beviljas medlemskap av styrelsen.
3.3Utträde ur föreningen
 Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
§ 4Medlemsavgift
 Medlem betalar ingen medlemsavgift.
§ 5Föreningsmöten
5.1Antal möten
 Förutom ordinarie årsmöte kan extra föreningsmöte anordnas.
Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.
5.2Kallelse
 Kallelse ska ske skriftligen och vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet.
5.3Rösträtt och beslut
 Samtliga medlemmar har rösträtt. Rösträtt får inte utövas med fullmakt.
Föreningsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som efter kallelse infunnit sig till mötet.
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Val sker öppet. Om någon motsätter sig detta sker val med slutna sedlar.
Enkel majoritet gäller. Vid lika röstetal segrar den mening som mötesordföranden har. Om denne inte röstar, avgör lotten.
5.4Ordinarie årsmöte
 Årsmötet ska hållas senast under april månad året efter räkenskapsåret.
Årsmötet väljer styrelse, revisor och funktionärer.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
5.4.1Motioner
 Förslag från medlem som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Styrelsen ska avge skriftligt yttrande.
5.4.2Dagordning
 Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera årsmötets protokoll
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
4. Fastställande av dagordning
5. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
10. Val av styrelse
11. Val av funktionärer
12. Val av två revisorer och en suppleant
13. Val av valberedning
14. Övriga frågor
5.5Extra föreningsmöte
 Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när en revisor eller minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det skriftligen.
§ 6Styrelse
6.1Sammansättning
 Styrelsen ska bestå av minst 6 och högst 10 ledamöter.
Årsmötet utser ordförande och kassör bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen väljs för två år med växelvis val av halva antalet ledamöter varje år. Ordförande och kassör får inte avgå samtidigt.
6.2Uppgift och ansvar
 Styrelsen leder föreningens verksamhet, förvaltar dess tillgångar och har ansvaret inför medlemmarna.
6.3Kallelse, beslutsmässighet
 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst två (2) styrelseledamöter så önskar.
Styrelsen är beslutsmässig då alla är kallade och mer än hälften är närvarande.
För beslut krävs att minst hälften av antalet närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
I brådskande fall får ordföranden fatta beslut i ärenden efter underhandskontakter med styrelsens ledamöter. Sådant ärende ska anmälas vid närmast därefter följande sammanträde.
§ 7Revisorer
 Föreningens verksamhet ska revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorssuppleant väljs varje år för en tid av ett år.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt vid årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
§ 8Valberedning
 Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande, och väljas av årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att till årsmötet lämna förslag på kandidater till lediga poster.
§ 9Stadgetolkning
 Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
§ 10Stadgeändring
 Finns förslag till stadgeändring skall dessa framgå av kallelsen till årsmöte eller extra föreningsmöte.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten med minst tre månaders mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 11Föreningens upplösning
 Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte under förutsättning att medlemmarna genom kallelsen blivit underrättade om att sådant förslag finns från styrelsen. För giltigt beslut fordras att minst 4/5 av de närvarande enar sig om beslutet samt att detta beslut bifalls vid två på varandra följande extra föreningsmöten som hålls med minst 3 månader emellan varje möte.
Beslut om upplösning ska innehålla uppgift om hur föreningens tillgångar ska användas.